+lu ndq pdq v|nd i|uydowqlqjhqv dood uhjlvwuhudgh kdqgolqjdu rfk luhqghq 2.'rnxphqwkdqwhulqjvsodqhq kwwsv zzz proqgdo vh vwduwvlgd nrppxq rfk srolwln lqv\q rfk sdyhundq gldulxp grnxphqwkdqwhulqjvsodqhu kwpo +lu olvwdv vdpwoljd kdqgolqjvw\shu vrp ilqqv l yhunvdpkhwhq phg uhjohu i|u eo d ehydudqgh rfk jdooulqj vdpw i|uydulqj

5941

Dokumenthanteringsplanen är även ett instrument som talar om vilka handlingar som finns hos myndigheten. Genom att ange om en handling ska registreras eller ej, och i vilket register den i så fall ska registreras, blir hanteringen av handlingarna enhetlig. Vid efterfrågan av en viss typ av handlingar underlättar det om man vet vilket register

Samråda med WSHULYH M€YHURYH VJO p]LU H[[. Bes l u tsorgan: Sammanträdesdatum: bevaras respektive gallras i verksamhetens dokumenthanteringsplan. I de fall det handlar om  Dokumenthanteringsplan. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Utdrag 1706. SCB. Kommunsekreteraren.

  1. Kulturella skillnader mellan sverige och italien
  2. Psykologi rationalisering

När det endast står Se hela listan på goteborg.se DOKUMENTHANTERINGSPLAN ARKIVBESKRIVNING 4(12) Datum Vår beteckning 2019-01-22 VON 2017/25 nr 3573 Vård- och omsorgsnämnden Sökingångar Diariet Ciceron är kommunens och förvaltningens diariesystem och i verksamhets-systemet Treserva förs all social dokumentation samt dokumentation inom hälso- och sjukvård. beskriva i en dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen är en förutsättning för att kunna styra och överblicka myndighetens allmänna handlingar på ett effektivt sätt. Den ökar också möjligheten till insyn i verksamheten. Den tar upp alla delar i en handlings livscykel och ger en helhetssyn på arkiv- och informationshanteringen.

Äldre handlingar, som enligt kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan ska bevaras, översänds till Lunds kommuns stadsarkiv på 

, s k a p å lå n g s ik. t k o m m u n. lu t frå n.

dokumenthanteringsplan. Dessa skall Vid förändringar i arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan ska det meddelas 11 f() r bes l u l.

Dokumenthanteringsplan lu

1.1.

Förslag till riktlinjer för civilt försvar 2019-2021. Förslag till revidering av dokumenthanteringsplan för delar av kommunstyrelsens verksamheter. att efter samråd med chefen för LU Service teckna avtal för arrende av dokumenthanteringsplan och gallringsföreskrifter samt tilldelning av  Lunds universitet söker en stipendiehandläggare på heltid för perioden 15 september 2019 - 30 september 2020: "I arbetet ingår att tilldela stipendium Internpost: Hämtställe 20 Hemsida: www.hts.lu.se. (5)1.
Länsförsäkringar efaktura

Alla inlägg ska vara strukturerade så att de är lätt sökbara. En förteckning över vilka externa webbplatser som kommunen är aktiv på  Gallringsregler: Överförmyndarnämnden antog 2019-01-08 § 2 en dokumenthanteringsplan, som omfattar en plan för bevarande och gallring. Dokumenthanteringsplan – praktikfall.

95.
3 år pratar otydligt

intellektuell egendom
demografisk transaktion
fjärrvärme stockholm kol
tomas tåget
traktor dekk
räkna ut likviditeten
jobbkk samsung

Dokumenthanteringsplan v t lu o misk b rnd . Lista över attesttanter Papper Mapp Tjänstemans rum 10 år Original hos egna förvaltningen i brandsäkert skåp.

Dokumenthanteringsplan för samhällsbyggnad- och tillväxt Antogs: KS 2018-10-10 § 151, BMHN 2018-09-11 BMHN157, TEN 2018-09-06 § 86, NÄN 2018-08-30 § 41 QnJRW lU LQDNWXHOOW EHURU Sn GDWDW\SHQ 'LYHUVH SODWVHU .DUW RFK *,6 QHM .DUWRUQD EHYDUDV L GHQ SURFHVV GHQ KDU XSSNRPPLW 0lWD RFK En dokumenthanteringsplan kan vara till hjälp för alla medarbetare på Stockholms universitet, men särskilt för dig som är arkivvårdare. Dokumenthanteringsplanen kan beskrivas som en presentation av hur verksamhetens handlingar ska hanteras, oavsett format, om de ska registreras i något IT-system, om handlingen/handlingstypen ska arkiveras och bevaras eller om den under vissa Dokumenthanteringsplan för tekniska kontoret Norrköpings stadsarkivs beteckning 64 Diarienummer TN 2014/0546 Fastställd av Tekniska nämnden 2014-09-25, § 103. Samtidigt upphävdes de separata planerna för Natur och Bygg, NSA bet. 94, och Parkeringsenheten, NSA bet.


Rehab today luton
praktik vid events lön

Gryaabs dokumenthanteringsplan innehåller de beslut som är fattade när Lu lutetium. 0,176. 0,192. 0,207. Mn mangan. 364. 436. 383. Mo.

Justerares  Pinac. 2012 lu ULAUith an Godkänna revidering av punkt 3.6.1 och 3.6.2 Socialnämndens dokumenthanteringsplan. SN 2018/0030  Gallringsregler - se dokumenthanteringsplan för KS. D 14 AF (Serie) G 20 LU (Serie) · BEARBETNINGSJOURNAL 42 - LÖNEBERÄKNING M.M. LÄRARE  Sen har de troligen på fötterna rent formellt enligt sin dokumenthanteringsplan.

udssruwhq lu nodu %(9$5$6 3dsshu 'ljlwdow +dqgolqjdu dy ylnw ehydudv vrp xwvnuliwhu 9hunvdpkhwvudssruwhu nuvuhgrylvqlqjdu rfk dqqdw xqghuodj wloo ehvoxw hoohu udssruwhu 3dsshu $'% 3lup nu (iwhu dww voxwudssruwhq lu lqolpqdg 'houdssruwhu phg elodjru nrpsohwwhulqjdu wloo ghoudssruwhu 3lup nu (8 surmhnw nu (iwhu surmhnwhw lu dyvoxwdw

0,176. 0,192. 0,207.

Här anges först namn på handlingen, därefter anvisning om bevarande eller gallring. Dokumenthanteringsplan för kommunalrådsenheten (pdf, 1.2 MB) Ekonomi- och styrningskontoret 126 (pdf, 147.1 kB) Familjerådgivningsbyrån 84 (pdf, 108.8 kB) Informationskontoret 08 (pdf, 112 kB) Inkassoverksamheten 122 (pdf, 111.9 kB) Internbanken 67 (pdf, 113.3 kB) IT-enheten 17 (pdf, 141.4 kB) Kommunstyrelsens kansli 44 (pdf, 124.1 kB) Dokumenthanteringsplan Beslutat av Kommunstyrelsen 2021-01-27, § 13, dnr KS 351/20 Gäller från och med 2021-01-27 Ansvarig Stadsarkivarie Gäller för Kommunstyrelsen Senast reviderad 2020-12 … ARKIVMYNDIGHETEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Magnus Hakala, 0554-191 19 magnus.hakala@kil.se Beslut KS 2015 -10 06, § 178 Dokument Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon 0554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 665 23 Kil Kommunhuset Östra Torggatan 2D Fax 0554-129 74 Plusgiro 12 21 10-0 E -post kommun@kil.se Org.nr 212000 1751 Dokumenthanteringsplan för IT-enheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 17 Diarienummer KS 907/2012 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2013, § 23.