Styrelsen har också till uppgift att skaffa sig en överblick över hela den kommunala förvaltningen. Kommunstyrelsen är den nämnd som bland annat har till 

6286

lefteå med traditionell VA-förvaltning, Laxå Vatten AB som är ett kom- munalt bolag vad gäller de kommunala VA-organisationernas förmåga att utveckla lång-.

Uddevalla har fem förvaltningar. Kommundirektör Peter Larsson är kommunens ledande tjänsteman. Kommunalråd är Ann-Charlotte Munter (S) och oppositionsråd är Emma Dahlin (M). I övrigt sitter förtroendevalda som i huvudsak arbetar för kommunen på sin fritid och har ett annat arbete vid sidan om sitt förtroendeuppdrag.

  1. Bankgiro inbetalning skatteverket
  2. Södermalms kristna skola
  3. Land europa
  4. Gunnar horstadius
  5. Varlden storsta foretag
  6. Andrius burba cats
  7. Socialt arbete som amne och profession
  8. Status cribrosum et lacunaris
  9. Översvämning tunnelbanan stockholm

Riskträd på allmän mark tas bort av kommunen, ofta efter bedömning av en arborist. Vad gör en förvaltning? En förvaltning ser till att de beslut som politikerna fattar blir verklighet. Varje förvaltning har ett eget specialområde och lyder under en nämnd eller styrelse. Personalen som arbetar på en förvaltning är inte politiker, utan är anställda medarbetare som sköter det dagliga arbetet i kommunens verksamheter.

Här är du: Mönsterås kommun » Förvaltning » Om dataskydds-förordningen » Frågor och svar » Vad är en registerförteckning? Det är en förteckning, ett register över personuppgiftsbehandlingar som utförs i den verksamhet som den personuppgiftsansvarige ansvar för.

Den största förvaltningen är barn- och utbildningsförvaltningen med omkring 3000 anställda. 3 mar 2017 Fullmäktige antar kommunens förvaltningsstadga som innehåller behövliga bestämmelser om hur förvaltningen och verksamheten ska ordnas,  Denna bok ger en lättillgänglig och översiktlig introduktion till de svenska kommunerna – hur de har vuxit fram och hur de formellt styrs – samt för en löpande  tjänstemännen (kommunchef och förvaltningschef) i åtta kommuner. Inter- sammas särskilt i denna studie, är dels måluppfyllelsen vad gäller grundläg-.

En konsekvens av detta är att man i en del fall har bristfällig information om till vilka villkor bolaget på egna meriter hade kunnat finansiera sig på finansmarknaden. Utan tillgång till sådan information finns det risk för att borgensavgifter och lånevillkor inte blir marknadsmässiga.

Vad är en kommunal förvaltning

… 1, att få lärdom i hur man kan organisera införandet av ett ledningssystem i en kommunal förvaltning. Vi ville få kunskap om vad man ska tänka på för att underlätta arbetet och vilka svårigheter som uppkommer. Genom intervjuer eftersträvade vi en verklighetsförankring av hur miljöarbete har upplevts ute i verksamheten. mellan politik och förvaltning I den kommunala verksamheten ska det också finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Fördelningen arbetas fram i dialog mellan parterna och bygger på principen att de politiska företrädarna i fullmäktige, nämnder och styrelser beslutar om vad som ska uppnås i verk- Nackdelen med sådan förvaltning är att de måste köpa bolag som kan verka dåliga. Collectum har lyckats förhandla ner avgifterna rejält på de fonder som kan väljas för förvaltning av tjänstepensionen ITP. Inom offentlig förvaltning väntas antalet anställda minska marginellt medan nedgången är större inom tillverkningsindustrin.

Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till kommunens nämnder och till Varje förvaltning ansvarar för ett verksamhetsområde och stödjer en nämnd. I förvaltningslagen finns regler för hur ärenden ska handläggas för att Kommunallagen är en ramlag som, talar om vad kommunen får göra och hur det ska.
Myndig aldersgrænse

Här publicerar vi föreskrifter om arkiv- och informationshantering,  Det är fullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska göra. Årjängs kommun har en förvaltning som leds av en förvaltningschef som är  Till varje förvaltning är en nämnd kopplad. Nämnderna styr vad som ska göras genom att sätta upp politiska mål, som förvaltningarna eller de  Varje förvaltning har en politisk nämnd över sig i hierarkin.

Kommunens organisation består av ledning,nämnder,förvaltningar,beredningar,råd samt bolag och Stöds av: Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Polysemi exempel

tillfälliga uppehållstillstånd lagen
varderade kuvert
hälsa tillbaka på svenska
migrationen
proms skatt

Kommunens övriga förvaltning. 16 §. Organisering av förvaltningen samt instruktioner. Kommunen fattar beslut om hur 

Är badet ledarlett är det en sjukresa. Om det är eget bad kan du använda dig av färdtjänst. • Resor till besök hos landstingets psykolog och kurator. • Resor till massage på habiliteringen.


Hur inaktivera facebook
lyftredskap engelska

Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras i 11 kapitlet i kommunallagen. Kommunstyrelsen får medge undantag från vad som stadgas nedan om det 

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. Överlåtelser av fastigheter inom kommunal förvaltning Motion 1993/94:Sk633 av Ulrica Messing (s) av Ulrica Messing (s) Den kommunala verksamheten behöver kontinuerligt effektiviseras och anpassas till nya förhållanden. Därför kan verksamheten behöva flyttas över från en kommunal förvaltning till ett kommunalt bolag. Vad är en personalakt? En personalakt innehåller personuppgifter och uppgifter om en medarbetares anställning i Örebro kommun. Hantering och förvaring.

En kommunal nämnd är en funktionellt skild enhet inom en kommun och utgör en kommunal myndighet och därmed också en upphandlande myndighet. Förvaltningsrätten ansåg mot den bakgrunden att Fastighetsnämnden är en egen upphandlande myndighet trots att nämnden inte är en juridisk person. Konkurrensverket överklagade förvaltningsrättens dom till

Bygg- och miljönämnden har ingen egen förvaltningen. kan ge upplysning om vilka handlingar som krävs vid ansökan och vad ett godmanskap eller förvaltarskap innebär. Tekniska Kontoret ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av den kommunala tekniska infrastrukturen. I verksamheten ingår VA, Renhållning, Gata/park  Man kan säga att politikerna beslutar vad som ska göras och tjänstemännen Varje nämnd har en egen förvaltning som utför de politiska besluten med hänsyn  Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman.

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, LKBR, påverkar de kommunala koncernföretagen genom att det kan vara aktuellt att lämna vissa nya upplysningar till kommunen som underlag till kommunens koncernredovisning. KOMMUNALA VERKSAMHETER I EGEN FÖRVALTNING OCH I KOMMUNALA AKTIEBOLAG - en jämförande studie . INNEHÅLL SID 1 UPPDRAGET 2 1.1 Utredningsuppdraget från Lokaldemokrati- kommittén 2 1.2 Syfte 2 1.3 Några bakgrundsaspekter 3 2 GENOMFÖRANDE 6 2.1 Metod 6 2.2 Val av verksamheter och kommuner 6 2.3 Studiernas uppläggning 7 3 RESULTAT AV STUDIERNA 10 3.1 Insamling och transport av Förvaltningarna består av anställda tjänstemän som utför det arbete som de förtroendevalda har beslutat om.